Deklaracja Dostępności

Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.domkorczaka.olecko.pl/ 

Data publikacji strony internetowej: 2012-05-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacja zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: cao@domkorczaka.olecko.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich .

Dostępność architektoniczna

Budynek Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olecku jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Do budynku Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olecku, do Domu nr 3 im. Janusza Korczaka w Olecku, Domu nr 4 im. Janusza Korczaka w Olecku, Domu nr 5 im. Janusza Korczaka w Olecku oraz Domu nr 6 im. Janusza Korczaka w Olecku prowadzi 1 wejście główne od ulicy Gołdapskiej , wspólna klatka schodowa.

Sekretariat Centrum znajduje się na parterze budynku.

Do Domu nr 1 im. Janusza Korczaka w Olecku prowadzi jedno wejście od szczytu budynku.

Do Domu nr 2 im. Janusza Korczaka w Olecku prowadzi jedno wejście z tyłu budynku.

Wejścia główne są pozbawione barier architektonicznych.

W budynku nie ma:

  • windy,
  • pochylni,
  • schodołaza.
Wejście do budynku jest częściowo dostosowane do osób mających trudności w poruszaniu się, niepełnosprawnych. Po prawej stronie drzwi wejściowych znajduje się dzwonek z sygnalizacją dźwiękową, która przywołuje pracownika Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olecku.
 
Parter budynku jest dostępny do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

W budynku  Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olecku nie ma:

  • pętli indukcyjnej,
  • systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące,
  • oznaczeń w alfabecie B.
Do budynku Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olecku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Olecku nie zapewnia osobie doświadczającej trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, wideotłumacza.

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych
 


 
Aktualizacja: TM
2020 © Domy im. Janusza Korczaka